LogoUSKHK

VŠEOBECNE OBCHODNÍ PODMÍNKY

Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové, z.s.

ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku

§ 1 Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Šb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) následujícím subjektem: Univerzitní sportovní klub Hradec Králové, z.s. Univerzitní sportovní klub Hradec Králové, z.s. , Se sídlem Pivovarská Flošna 296/3, Hradec Králové 3, 500 03,   IČO: 02435373,  zapsané v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L 8767; kontaktní údaje: www.uskhk.cz; (dále též jako „spolek“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva povinnosti spolku a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu se spolkem (dále jen „člen“), a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na http://www.uskhk.cz (dále jen „webové stránky spolku“).
 3. Tyto obchodní podmínky se obdobně uplatní i na případy, kdy spolek pořádá akci výhradně jen pro své členy. Před zněním těchto obchodních podmínek však mají přednost stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů spolku.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi spolkem a zájemcem o členství. Odchylná ustanovení v takové smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky a smlouva samá jsou uzavírány v českém jazyce a rozhodné právo pro smluvní závazek a práva a povinnosti z něj vyplývající je právo České republiky, v případě přeshraničního prvku jsou příslušný spory ze smlouvy vyplývající projednat a rozhodnout soudy České republiky.
 6. 6. Poskytovatel není ve smyslu § 420 občanského zákoníku podnikatelem, neboť je právní formou spolkem, který nemůže jako hlavní činnost vyvíjet činnost podnikatelskou. Z uvedeného důvodu ve smlouvách se spolkem neuplatní ochrana spotřebitele podle občanského zákoníku a jiných právních předpisů.

§ 2 Informace o poskytovaných službách

 1. Poskytovanou službou je členství v Univerzitním sportovním klubu Hradec Králové z.s. V nabídce jsou následující druhy členství, které vycházejí z charakteristik osob ucházejících se o členství ve spolku: a. Děti do 15 let, které zastupuje a registruje jeden ze zákonných zástupců b. Studenti SŠ,VŠ c. Dospělí
 2. Spolek na stránkách spolku uvádí nabídku pravidelných aktivit a jiných akcí, kterých se po zaplacení členského příspěvku v příslušné výši mohou členové účastnit.
 3. Veškerá prezentace služeb umístěná na stránkách spolku je informativního charakteru a spolek není povinen smlouvu ohledně těchto služeb uzavřít

§ 3 Uživatelský účet

 1. Na základě registrace zájemce o členství provedené na webové stránce spolku a zaplacení členského příspěvku může člen přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může člen provádět rezervace sportovních aktivit.
 2. Při registraci členství na webové stránce je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je člen při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené členem v uživatelském účtu jsou spolkem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Člen není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Spolek může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy člen poruší své povinnosti vyplývající ze stanov spolku či povinností člena uvedených na webu spolku (včetně obchodních podmínek).
 6. Člen bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení spolku, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

§ 4 Cena členství a oddílových příspěvků a platební podmínky

 1. Členství v klubu počíná zaplacením členského příspěvku, vyplněním přihlášky na www.uskhk.cz. Členství v klubu zaniká dnem počátku nového kalendářního roku. Výše členského příspěvku je 100,-Kč, oddílové příspěvky určuje Výkonný výbor spolku vždy pro následující akademický rok. Pokud Výkonný výbor nerozhodne, zůstává výše oddílových příspěvků stejná jako v roce předchozím.
 2. Spolek nenese náklady zájemce o členství spojené s využíváním informačních technologií spojených s registrací do spolku a platbou členského příspěvku, taktéž nenese náklady na dopravu zájemce o členství k návštěvě nabízených sportovních aktivit.
 3. Cenu členského příspěvku může zájemce o členství uhradit spolku následujícími způsoby: a. Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému The Pay, provozovaném ThePay.cz, s.r.o., Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČ: 28135261 b. V hotovosti na adrese Pivovarská Flošna 296/3, Hradec Králové, kancelář č. 62060 (p.  Kořénková); c. Bezhotovostně převodem na účet spolku č. 2701124494/2010, vedený u společnosti Fio banka

§ 5 Odstoupení od členství a reklamace

 1. Člen může zažádat výkonný výbor o ukončení (odstoupení od) členství ve spolku před ukončením doby členství, nicméně si nemůže nárokovat vrácení části ani celého členského příspěvku ani oddílového příspěvku.
 2. Reklamace je podávána primárně na Valné hromadě spolku nebo pomocí zpětné vazby členům výkonného výboru spolku kdykoliv po dobu trvání členství, a to osobně v sídle spolku či na email [email protected]

§ 6 Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“

§ 7 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností klubu na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním informačních sdělení spolupracujících subjektů klubu na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

§ 8 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 30. května 2018
 2. Spolek je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na webových stránkách spolku. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné obchodní podmínky účinné v den vzniku členství ve spolku. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po vzniku členství ve spolku, bude o takovéto změně účastník informován písemně a na webových stránkách spolku. Pokud nebude člen se změnami souhlasit, může odstoupit od členství písemnou výpovědí, kterou doručí
  neprodleně na adresu spolku, v opačném případě účastník se změnami souhlasí.
 3.  Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.
 4. Informace o zpracování osobních údajů jsou samostatným dokumentem, který je k dispozici na webových stránkách spolku.

V Hradci Králové, 30. 5. 2018                            Mgr. Adrián Agricola, Ph.D., předseda spolku